Πάνος Σκουρλέτης | Στέλεχος Νέας Αριστεράς, πρώην Υπουργός

📎 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2020
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Π. Θεοδωρικάκο
ΘΕΜΑ: «Απόφαση του ΣτΕ για Μεγάλο Περίπατο»


Με την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.31688/2020 (ΦΕΚ Β΄ 1970) κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, που εκδόθηκε κατ’ επίκληση των διατάξεων α) του άρθρου πρώτου της από 25/2/2020 ΠΝΠ και ιδίως της περ. (η) της παρ. 2 και της περ. (ε) της παρ. 4, β) της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 20/3/2020 ΠΝΠ και γ) της παρ. 1 του άρθρου εβδομηκοστού τέταρτου της από 13/4/2020 ΠΝΠ, επιβλήθηκαν προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα στην περιοχή του Κέντρου της Αθήνας για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Με την υπ’ αρ. 1992/2020 απόφαση του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε δεκτή η αίτηση ακύρωσης (πολίτη – κατοίκου της περιοχής του Κέντρου της Αθήνας) και ακυρώθηκε η ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση ως στερούμενης εξουσιοδοτικού ερείσματος στις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις, δεχόμενο ότι τα θεσπιζόμενα με την απόφαση μέτρα, μολονότι ρητώς αναφέρεται σε αυτή ότι ελήφθησαν κατ’ επίκληση επιτακτικών λόγων δημόσιας υγείας, που συνίσταται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού, δεν συνιστούν πράγματι μέτρα περιορισμού της ελεύθερης κυκλοφορίας επί σκοπώ άμεσης και επιτακτικής ανάγκης αποφυγής του κινδύνου εμφάνισης της νόσου και περιορισμού διάδοσής της αλλά αποτελούν αμιγώς κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κατά την έννοια του ΚΟΚ (ν. 2696/1999 άρθρο 52), που παρέχει την δυνατότητα ρυθμίσεων στον οικείο Δήμο ή Περιφέρεια.
Επειδή οι σχετικές εγκριτικές πράξεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, καθώς και οι διαδικασίες ανάθεσης με προσφυγή στις εξαιρετικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς τη χρήση ΕΣΗΔΗΣ, για την υλοποίηση του έργου του «Μεγάλου Περιπάτου» πραγματοποιήθηκαν σε εκτέλεση της ακυρωθείσας από το ΣτΕ κοινής υπουργικής απόφασης.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση της Διοίκησης στην εκδοθείσα από το ΣτΕ απόφαση;
2. Ποιες οι συνέπειες της απόφασης του ΣτΕ ως προς την νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών (ύψους περίπου 2εκ. ευρώ) του Δήμου, στο πλαίσιο εποπτείας και παρακολούθησης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, καθώς και της διαδικασίας διακριτής παρακολούθησης των δαπανών των ΟΤΑ λόγω μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και της οικονομίας από τον COVID – 19;
Ο ερωτών βουλευτής
Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)